Annexionistes ataquen la seu de la Fundació Jaume III de Mallorca

El pancatalanismo marca a los mallorquines libres de nacionalismo.

El objetivo de la Fundación Jaime III es dignificar el mallorquín y librarlo de la presión catalanista, que impone una lengua extraña en Baleares frente a lo que considera «dialecto». Como dicen ellos mismos, se trata de librarse del colonialismo lingüístico del nacionalismo catalán: «sa pressió catalanista està canviant, més ben dit, ha canviat ja, sa nostra secular manera de xerrar. (…) Si es balear i es català (ben igual que es valencià) formen part des mateix tronc lingüístic, ses relacions entre tots dos (o tots tres) han d’esser d’igualtat, mai de superioritat ni molt manco d’imposició, com ha passat fins ara. (… ) Darrera sa sagrada unitat des català s’hi amagava un objectiu molt més pervers: sa seva uniformitat, una unificació que, com estam vegent, està en es servici d’un projecte polític de signe pancatalanista«.

Quina sorpresa, oi? Es que en el cole nos enseñan que en Valencia y Mallorca se habla catalán, porque esas tierras -dicen- fueron reconquistadas por catalanes e impusieron su lengua. Lo que pasa es que muchos otros filólogos sostienen que allí ya se hablaban otras lenguas, cercanas al catalán pero no procedentes de la misma. Qui té raó? Que lo resuelvan los filólogos.

A nosaltres lo que ens interessa és la mania nacionalista d’annexionar-se València i Balears. Se llama «panismo» y es un rasgo común a todos los nacionalismos. Sucedió -por ejemplo- en Alemania bajo Hitler, con la anexión de Austria.

Hoy los mallorquines que se mueren por ser catalanes se manifiestan en Palma, y antes han agredido la sede de la Fundación Jaime III porque hay que marcarlos como «enemics de Catalunya». Bon senyal, dolços mallorquins. No defalliu!

Dolça i annexionada Mallorca…Categories: Huid del nacionalismo, Pura raça

Tags: , , , , ,

39 comentarios

 1. La verdad que siento vergüenza y asco por esa minoría de pancatalanistas mallorquines e isleños vendidos al oro catalan entre ellos hay artistas cantantes personajillos públicos y políticos corruptos que han vendido su Alma y a sus gentes y familias a la voracidad nazi de los independentistas catalanes sois una vergüenza para Mallorca y para el pueblo mallorquin asi como para el resto de balears sois unos judas que por 30 monedas de plata habéis vendido lo más preciado del pueblo balear su lengua y su cultura no merecéis la gran bendición de vivir en estas islas hermosas traidores venuts!!!

 2. Javier Nart y Vidal Quadras se rien del valenciano y del mallorquin: https://www.youtube.com/watch?v=OeSTe_2Ihrg

  • Primera gramática valenciana: 1546
   Primera gramática mallorquina: 1835
   Primera gramática catalana, del ingeniero racista Pompeyo Fabra: 1918

   Queda demostrada la ignorancia y poca vergüenza de esos tipos de los vídeos…

  • «La t s´usa indiferenment en principi, en mig i en fi de dicció: Talent, mestre, mòrt. També t, encara que originariament la paraula pòrte d; perque així com en mig de dicció la t se va transformar en d (catena=cadena, mutare=mudar), a la fi de dicció la d se convertí en t, com Vèrt = de virde, fret = de fridu, plenitut = de plenitud-ine, etc.»

   ( Compèndi de la gramática valenciana. Lluis Fullana Mira, Valencia, 1922. Pág. 17 ).

   Esta gramática de 1922, amic dolço, forma part de la meua biblioteca particular. Y n´he volgut posar este fragment del capitul 2 dedicat a l´ortografía valenciana, y més concretament a l´us de les consonants, com introducció de la meua resposta al vídeo que tan oportunament mos has deixat. Y que encara que´s un tema que ya coneixía, celebre molt que hu hages tragut a la llum perque vé perfecte per a ilustrar el que dia adés.

   Com mos apunta el pare Fullana, (per favor, vos pregue mireu la seua biografía per a saber quina és la personalitat acadèmica de la que estem parlant ), la lletra t forma forma part de tota una fámilia léxica de vocables com els nomenats vèrt, fret o plenitut; y als que podriem afigir d´atres com bort, nort, cart o nart.

   Nart es la moforlogía valenciana del matex ètim que en català mos donaría nard, y nardo en castellá.

   Aixina es que fija´t que l´amic Javier Nart, tant que diu saber de la meua llengua, y tant que pareix que´s riu d´ella que no tenía ni idea de quin estava riguentse de veritat.

   Podriem dirliu també a l´avutarda ixa que li fa de comparsa. Y aixina que riguen atra vegá, ben juntets, com si no n´haguera demá.

   La paraula valenciana ´nart´ está prohibida desde els temps del govern del PP en Valencia, per lo que ya veus lo errat que está en la seua teoría de que este partit n´haja segut el que ha «impulsado a los valencianos a diferenciarse de los catalanes».

   Y de la mateixa manera, les institucions creades e IMPULSADAS POR EL PP pera destruir el meu idioma, prohibixen també les atres etimològiques formes açí descrites, y en el seu puesto mos obliguen a escriurer VERD, NORD, CARD, NARD. etc.

   Qui desde fa anys haja aplegat en tren a l´estació del nort de Valencia, haurá pogut comprovar que el cartell de la fachá, posa NORD ( coses de la difunta Rita que mos impulsaven a la diferenciació en els catalans). De manera que és molt llògic que el senyor Nart no puga trobar diferencies entre la nova llengua valenciana imposta als valencians y la seua catalana, y de pás puga o tinga eixe dó caigut del cèl que li permet parlar y entendre tan perfectament l´idioma valenciá.

   ¿Qui impulsa quina cosa senyor Nart?

   Crèc que fa bé en desconfiar dels ´PePeros`, perque grácies a d´ells vosté ya no té apellit (cognom) en Valencia.

   Y com a fí de la meua llarga resposta; et deixe amic ´Charnego ben integrat`, un enllaç del professor d´Alacant, Ricart García Moya, que de veres és pera disfrutaro llegint apropósit d´este asunte.

   http://ricartgarciamoya.com/2015/01/17/el-galliponter-nart-y-la-llengua-valenciana/

 3. No había tanta comunidad sociopolítica, pues los catalanes, por ejemplo, dejaron sólos a valencianos y mallorquines durante las llamadas «Germanies» en tiempos de Carlos V. En pocas ocasiones, los tres territorios se han encontrado en el mismo bando, pues Mallorca fue borbónica antes de pasar a austracista.

 4. Es del tot indignant, aberrant, vergonyós y estúpid.

  Onda Cero rádio y otras. Diarios Levante, Las Provincias y otros, Televisión pública regional y otras. Polítics, universitats, ‘xarxes’ de lo que siga y escoles, escritors, editorials y Acadèmia Valenciana de la Llengua; INMERSORS LLINGUÍSTICS en VALENCIANO NORMALIZADO, y en CATALÁN UNIVERSAL. Inútils, fanàtics, despilfarraors y Llepasubenvs. ‘Tots a una veu’ podeu aplicarvos també sinse reserves els epítets en que acabe d’ascomençar el meu comentari de huí.

  Si tinguereu una miqueta de dignitat vos podrieu dirigir a la gent en la seua llengua y sa cultura. Pero ni sabeu, ni ne teniu les ‘ganes’ que n ‘hiá que tindre pera fero.

  ( ‘Fero’: diccionario valenciano – castellano de Escrig 1851. Hacer la cosa de que se habla).

  ¿Habieu vist amics dolços alguna vegá un dialecte que tinguera els seues propits diccionaris y gramàtiques, com el Liber Elegantiarum (Valenciano – Latín) de Joan Esteve y dasta el nomenat d’ Escrig?
  ¿Y si acás un dialecte que en sa llengua mos donara la primera Biblia impresa en Espanya? ¿O la primera novela de caballería?

  ¿Per qué amaguen les wikipedies y atres publicacions que Onofre Pou escriguera un diccionari ( el Thesaurus Puerilis) lletí-català-valenciá, en virtut de la presencia d’estes llengües en L’Estudi General de Lleida?

  ¿Per qué amaguen que la segona autoritat de l’imperi espanyol ( la primera de fet) el duc de Lerma, sent a la vegá marqués de Dénia, traduira la documentació del reyne de Valencia del idioma valenciá al castellá al seu rey Felip lll?

  ¿Quina clase d’avanç representa pera la nostra cultura negar y prohibir les singularitats idiomátiques dels territoris mallorquí y valenciá als seus propits habitants?

  Miguel de Cervantes, Joanot Martorell, y dasta l’erudit català Bonllavi que traduí el Blanquerna del mallorquí Ramón Llull al valenciá, reconeixíen estes singularitats entre les dites llengües.

  Si busqueu obres valencianes en la página de la Biblioteca Virtual Cervantes, mos apareix el Nostre ‘Tirant lo Blanch’ com NOVEL.LA CATALANA!!!!!
  Si Don Miguel de Cervantes y Saavedra alçara el cap, diría que del nom de la dita biblioteca asoles fa honor a la realitat lo de ‘virtual’.

  Si açó ha de ser oficialment aixina, tampoc yo trobaré problema en que el mateix Cervantes siga català, o dasta Cristóbal Colón o Santa Teresa de Jesús.

  Per cert. Dirvos que membres d’este organisme, ú més en la digna faena d’aconseguir la mort histórica a ulls de tot lo món de les nostres llengües, son el molt honorable Don XIMO PUIG president de la GENE valenciana, y tota la retafila que vos pugau imaginar de rectors y catedrátics de les mes variopintes universitats valencianes.

  Algú hauría de tornar arrere en el temps, y mirar de preguntarli al nostre ilustre escritor del Tirant, qué volía dir eixa molesta costúm que tenía de no geminar res de lo que es puguera geminar, ¿no vos pareix?

  ‘E vostra senyoria que per sa virtut comportara los desfalliments axí en estil com en orde ( no ‘ordre’) : en lo present tractat per mi posats per inadvertencia: e pus verdaderament ignorancia me atrevire expondre:
  no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas encara de portuguesa EN VULGAR VALENCIANA: PER ÇO QUE LA NACIO DON YO SO NATURAL SE PUXA ALEGRAR’

  (Joanot Martorell. Tirant lo Blanch. Dedicatoria de l’autor a Ferran de Portugal).

  Es podría dir (o escriurer) més alt, pero no més clar.
  Y per cert, sense puntets, accents o guionets del dimoni fabrià.

  ¿Per qué continúen mentint y fentmos engolir que l’idioma català es tot lo que n’hiá y para de contar?

  ¿Per qué la negació de la CULTURA?

  «Intelectuals moderns» al servici de la política y dels dinés. Hau anat de les seues mans per amagar la veritat y llevarmos la nostra identitat, la nostra cultura y la nostra llengua. No hau anat de cara. Hau manipulat pujats al carafal del poder y desinformat a la gent. Aixó té un nom també en espanyol; cobardía y pillaje.
  Ya teníu el vostre particular idioma. Tan llunt del nostre idioma matern. Tan alluntat de les nostres vides com hu esteu vosatros, un idioma que vos heu podeu ficar per ahon vos capia que segur que entrará com la seda.

  Y per cert, ya que he nomenat a Onda Cero rádio (Valencia). No voldría despedirme

  ( Sor Ysabel de Villena en su ‘Vita Christi’ allá per 1497 escriu ‘despedintse’ anvers. Pág. V, y no ‘acomiadant-se’. Que d’arcaismes y neologismes a la carta no asoles mos té que adoctrinar don Pompeu Fabra),

  sinse fer menció a eixos moments únics en que no pots evitar ascoltar esta emisora quant vas en taxi per Valencia, y mos ix algún coloqui ahon els convidats y locutors intenten parlar el ‘normalisat’ tot ell «tacaet» de ‘valencianismes’ y d’alguna que atra ‘espardenyá’ en castellá, que fan del viage un moment molt més surrealiste y simpàtic que ‘El diario de mi primo argentino de Santa Fé en Toronto’.

  Dolços y secuestrats idiomes mallorquí y valenciá.

  Pd. ¿Es posible que hagen trobat en Pollensa restes funeraris de cristians que vivíen baix domini musulmá?
  ¿En quina llengua parlarien? ¿Puguera ser alguna semblant a la algemia dels de Paterna, Torrent o Soterna. O en romanç, com afirma Jaume Roig en El Spill o llibre de les dones?
  (Jaume Roig Spill o llibre de les dones, quarta part del prefaçi, versos 634, 644).

  De segur que ya saben en quina llengua no heu farien ¿veritat?

  Que tingau un prósper y feliç Any 2017.

  • En los libros de texto de mi hija salen Ausias March, Joanot Martorell o Ramón Llull como autores catalanes. Ya he tenido que ir a hablar con el director y ponerle un par de cositas claras.

 5. La conquista fue obra de la Corona de Aragón, con un notable papel de los catalanes, pero también de los aliados, como las ciudades de Marsella, de Narbona y Génova, sin olvidar las órdenes militares de San Juan y del Temple. «Suum cuique», a cada cual, lo suyo. A la diferencia de lo que hizo con Valencia, el falsario Bofarull no falsificó el «Llibre de repartiments» de Mallorca para catalanizar los apellidos de los numerosos repobladores no catalanes.

 6. Gaudí no acertaba siempre. En la catedral de Palma, mandó retirar una magnífica sepultura, con la que Carlos III de Borbón quiso homenajear a los tres reyes de Mallorca (Jaume II, Sanxo y Jaume III). Ahora nuestros reyes reposan en otras tumbas, obra de Frederic Marès, dignas de interés, pero que son una réplica servil del estilo gótico. Yo creo que más vale un monumento del siglo XVIIII.

 7. Ein volk, ein reich,ein führer
  era el lema hitleriano,
  el nazicatalibán
  tira pedos por elano.

 8. En nombre de la Gran Alemania, Hitler alistó a los «volkdeutsch», germanos de otra nacionalidad (alsacianos, tiroleses del sur, sudetes, pomeranios, etc.), que murieron por decenas de miles, sobre todo en Rusia.

 9. En varias ocasiones, he notado que catalanes residentes en Mallorca optan por un perfil más discreto, pues el «prusés» irrita a bastantes mallorquines que, en su mayoría, votan por partidos constitucionalistas.

 10. Para el pancatalanismo el origen de todo, incluso de la posibilidad de hablar en nuestras islas, se debe a la conquista «catalana» de 1229, la práctica aniquilación de toda la población nativa y la posterior repoblación por «catalanes». A los pocos baleares que quedaron les enseñaron a hablar en «catalán», porque eran mudos, o algo así… Y todo esto con una minoría de repobladores «catalanes» en una época en la que Cataluña no existía y el catalán tampoco, tal como se puede cotejar acudiendo a las fuentes históricas.

  Un buen articulo publicado por Jorge Campos Asensies presidente de la Fundación Nacional Círculo Balear.

  http://www.elmundo.es/baleares/2016/12/30/5866579e468aeb75038b468e.html

 11. Todos estos » nuevos partidos » se están aprovechando de los delirios de independencia d algunas regiones españolas para conseguir » destruir» todo lo conseguido estando juntos en estos siglos de convivencia…y los separatistas con tal d conseguir su «sueño» están jugando un juego q nos va a llevar a una dictadura…
  Desde cuando el Comunismo es separatista?
  Lo mismo se puede decir del Fascismo…
  Todo es una estrategia para » romper» el poco equilibrio q tenemos …
  Europa se va a ir al carajo por culpa de lo
  » políticamente correcto»
  La democracia que tenemos – con sus defectos y virtudes- se va hacer pu*etas…
  Los q mandan en el.mundo q no sabemos quienes son así lo han decidido…
  Pq todo lo anterior es malo?
  No hay nada bueno?
  Nada q aprovechar?
  Raro, raro, raro no?😉

 12. los mongólos de ERC y Podemos dicen que no tienen nada que celebrar el 12 de Octubre porque «aquello -el descubrimiento de America- fue un genociio» pero hoy celebraban en Palma el aniversario de la Conquista de Mallorca por el rey de Aragón Jaime I. Allí aniquilaron a toda la población musulmana -unas 25 mil personas- pero parece ser que eso ya no es un genociio ni nada que se le parezca.

  • Fue una matanza, pero no de toda la población. Hubo también un éxodo a otras tierras, contra pago, y otros que se quedaron. Por lo demás, no todos vivían en la actual Palma.

   • Olvidando esta matanza propia, con su memoria selectiva, los unionistas quieren reactivar el aniversario de esta conquista, el 1 de diciembre, «Festa de l’Estendard», para ensalzar la aportación catalana, con exclusión de las demás. Lo mismo sucede con la llamada «venganza catalana» de los almogávares, de nefanda memoria en Grecia.

   • Entre los supervivientes, se encuentran, me imagino, los aliados musulmanes de Jaime I, o sea el cabecilla Ben Abed que estaba al frente de 800 alquerías de la isla. Antes como ahora, se ha de distinguir entre «ciutat» y «part forana».

  • Son mala gente!
   No mongoles!
   No insultemos !!!
   El egoísmo del separatismo catalán y d cualquier especie – llamado nacionalismo- es en realidad totalitarismo…y si encima dicen q son socialistas sería :…nací*onalsocialism*…
   No?
   Pues eso. Más claro el agua!
   Sus acciones siempre los delatan.
   Son extremistas…casposos adoradores de regímenes fracasados en toda Europa y en el mundo!😕

  • ¿Aniquilar 25000 personas?
   Ya me gustaría a mí saber de dónde han sacado tal disparate y bárbara cifra, pues la mayoría de musulmanes siguieron residiendo en la isla tan tranquilos.
   Tened en cuenta que estamos hablando del s.XIII…y que hay muchas trolas que se han dado como ciertas…

 13. El catalán no es lengua de Baleares por estas razones;
  1-El reino de Mallorca nunca ha formado parte de Cataluña como provincia catalana y mucho menos como colonia. Y además fue independiente durante casi un siglo, con monarquía, moneda y leyes propias.
  2-Pese a la mentira que intentan colarb , no consta documentación ni evidencias de que exterminaran a la población balear prejaimina y fueran sustituidos por catalanes. Y más que nada por lógica. Y sobre apellidos, los hay tanto propios baleares (Abraham, Picornell, Marí, Amengual, etc) como del resto de España, no solo catalanes
  3-Su lengua romance balear o mallorquin tiene su propio desarrollo histórico y filólogico (diccionarios, gramática, literatura…). Otra cosa es que todo ello se oculte por interés político catalanista.
  4-La bandera de cuatro palos de gules sobre fondo de oro es la de los Reyes de Aragón, no de Cataluña y está presente en Baleares así como en Valencia porque formaron parte de los dominios de tales reyes.

 14. Jajajajajajajajajaja

 15. A que me suena esto?……..minuto 19 a 20……https://www.youtube.com/watch?v=LrwYPwU5rJo

 16. Esto es una especie de Tercermundización, unos que viven opulentamente al margen de todo, con su pasta y sus estructuras civilizadas, mucho capital extranjero etc y otros que se dedican a hacer el gamberro porque si. Es asombroso, esto es Europa y los europeos que vienen cada vez son más. En pleno SXXI, en una zona mega turística, con colegios privados en inglés, alemán, sueco, francés etc…que no exista por ejemplo cheque escolar y la libertad de elegir entre la oferta que hay es algo a cambiar. Hay que aceptar los tiempos y no poner palos en las ruedas de la gente.

 17. El único partido algo pancatalanista de Baleares es el PSM con una media de 5 % de votos (ERC es casi inexistente). Los partidos nacionales y constitucionalistas (PP y PSIB) dominan, a pesar de los guiños y coqueteos de la socialista Francina Armengol. Supongo que estará debilitada por el fracaso de su admirado Snchz, dicho en mallorquín «tendrà plomb dins s’ala».

 18. «La Nación Catalana ha sido dividida en diferentes territorios por imperativos políticos: la Cataluña Norte, en el Estado Francés; el Principado de Cataluña con la Franja de Poniente; el País Valenciano y las Islas Baleares, así como las Pitiusas, en el Estado Español, y Andorra, que tiene Estado propio. Este descuartizamiento, fruto de más de 300 años de opresión por parte de los Estados español y francés, ha hecho que los diferentes territorios hayan vivido ignorándose los unos a los otros o, en el peor de los casos, ignorando la propia identidad. […] Con la excepción de Andorra, que ya disfruta de Estado, la obtención de la independencia de la Nación Catalana dentro de una Europa Unida constituye un objetivo irrenunciable».

  Artículo 13 de la Declaración ideológica de Esquerra Republicana de Catalunya en su XIX Congreso Nacional. 19 de diciembre de 1993.

  «La nacionalidad catalana no se reduce a la Cataluña estricta, sino que comprende también, como todo el mundo sabe, Valencia, las Islas Baleares, el Rosellón, Andorra, es decir: los Países Catalanes. A los cuales hemos de añadir las tierras de poniente atribuidas, injustamente, a las provincias aragonesas».

  Josep Armengou i Feliu (1910-1976). Justificació de Catalunya. 1958.

  «Hagamos como los ingleses con su Greater Britannia, flor de imperio que está a punto de eclosionar; hablemos de la Gran Cataluña, que no es tan sólo el Principado, ni Mallorca, ni el Rosellón, ni Valencia, sino Valencia, y Mallorca, y el Principado, y el Rosellón, todos juntos. Todos somos unos, todos somos catalanes».

  Enric Prat de la Riba (1870-1917). De: «Greater Catalonia», artículo publicado en La Senyera. 12 de enero de 1907.

  Dedico estos pasajes a los federicos quevedos (https://www.dolcacatalunya.com/2016/12/le-presentamos-federico-quevedo-butifarrendista-madrileno/) y demás necios convencidos de que el nacionalismo catalán se solucionaría mediante un referéndum de autodeterminación o, peor aún, concediendo la secesión de Cataluña.

  • El mundo ha cambiado mucho desde entonces. Situémonos. Lo que pasa que hay algunos que viven una realidad paralela perfectamente subvencionada y que aporta muy poco al panorama económico, cultural y social. Desde las enormes inversiones que se han hecho en crear una demanda y colocar gente y promocionar, la mediocridad ha crecido exponencialmente, por no decir el aspecto dictatorial y extractivo de los protagonistas actuales del constructo. Es necesario cambiar el chip. Esta gente es un lastre y un palo.

  • ¿Comparan lo que llaman «la Gran Cataluña» con el imperio británico?

   • Y ya puestos… (puesto que estamos en pleno delirio) ¿por qué no incluir algunas ciudades o pueblos de Andalucía puesto que hubo catalanes, valencianos, aragoneses, mallorquines, etc que se establecieron en la Edad Media en Andalucía Occidental…?

    «La presencia catalana en la Andalucía Occidental a finales de la Edad Media»
    http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/viewFile/298/303

    Y en Andalucía Oriental en que formaron parte tb de los repobladores (tras las 2 deportaciones de moriscos hacia el norte y el vaciamiento de población de estos territorios tras la Reconquista) de lo que fue el reino de Granada (Granada, Málaga, Jaén y Almeria). Aunque minoritariamente, pues la mayoría de los repobladores procedían de Castilla León, de otras zonas de Andalucía…

    O los catalanes que se establecieron más tardíamente en Isla Cristina (Huelva). O en Castell de Ferro (Granada).

  • Esto es para m e a r y no echar gota. JAMÁS Baleares y Pitiusas, ni Valencia, ni tan siquiera lo que llaman Catalunya Nort a formado parte de Cataluña. Cierto es que, con estos últimos territorios hubo una unión «pactada» y condicional que se deshizo, entre otras cosas por la avaricia de Barcelona que tan solo se limitaba al expolio y falsas promesas dejando incluso en la más absoluta indefensión militar estos territorios que, repito JAMÁS lo fueron de pleno y hartos de tal situación decidierón denunciar el pacto y seguir como estaban «libres» del yugo catalán.

   (De que me suena a mi este argumentario …)

  • hace solo unos dias Francia suprimio de las escuelas la palabra CATALUNYA NORD y lo sustituyo por OCCITANIA. ESTO LES HA HECHO PUPA A LOS NAZIS INDEPES

  • Me recuerda peligrosamente a «la gran Alemania» de Hitler. ¿Pero como es que hay gente que les vota?: tal vez porque hay una clara regresión de la democracia.

 19. Los catalanistas ya dan más risa que otra cosa. Van de disparate en disparate y tiro porque me toca y a ver quién la dice más gorda. Lo malo es que contaminan a los catalanes sensatos, vamos, a los que no están como una cabra.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

 • Responsable: Dolça Catalunya
 • Finalidad: Gestión de suscripciones al blog y moderación de comentarios y el envío de boletines de noticias.
 • Legitimación: Consentimiento del interesado
 • Destinatarios: Los datos se comunicarán a Cloudflare Inc. (mejora rendimiento web; acogido a los acuerdos EU-U.S. Privacy Shield). No se comunicarán otros datos a terceros, salvo por una obligación legal.
 • Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
 • Información adicional: Puede consultar la información detallada sobre la protección de datos en política de privacidad.

A %d blogueros les gusta esto: